Rezervace

Na této stránce můžete provést rezervaci pobytu v penzionu SALAŠKA a zároveň si prohlédnout ubytovací řád penzionu.

Formulář

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že penzion SALAŠKA zpracovává vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři za účelem zpracování Vaší rezervace a komunikace s vámi. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo splnění právních povinností.

Ubytovací řád

  1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený v ubytovací knize nejpozději do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).
  2. Ubytovatel má právo odmítnout ubytování: osob evidentně v podnapilém stavu a pod vlivem psychotropních látek, nebo osob, nejsou-li uvedeny v rezervovací knize.
  3. Při nástupu k ubytování je ubytovávaný povinen předložit občanský průkaz nebo pas pro evidenci do ubytovací knihy. Pokud jeden z těchto dokladů nebude předložen, má ubytovatel právo odmítnout ubytování.
  4. V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned.
  5. Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.
  6. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v ubytovacím zařízení i jeho okolí a zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.). Dále je ubytovaný povinen dodržovat zákaz kouření v celém objektu budovy.
  7. Při ukončení ubytování je ubytovaný povinen odevzdat klíč od pokoje, pokud tak neučiní ubytovatel má právo po něm žádat náhradu za ztrátu klíče. Na pokojích je zakázáno kouření a rozdělávání ohně a taktéž používání elektrických vařičů. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení ubytování bez nároku na vrácení jakékoliv částky.
  8. Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.